Josemaría Escrivá Obras
• 斐理伯書
章节 2 基督借谦逊而得胜
   II , 6-8 > 号码 19
   II , 6-8 > 号码 21
章节 4 我主的彰显
   II , 6-8 > 号码 31
章节 6 天主子女的皈依
   II , 6-8 > 号码 62
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   IV , 21 > 号码 96
章节 11 基督临在于基督徒内
   II , 6-8 > 号码 113
章节 12 吾主的升天
   IV , 13 > 号码 120
   III , 20 > 号码 126
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   II , 6-8 > 号码 144
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   II , 6-8 > 号码 162
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   I , 6 > 号码 176