Josemaría Escrivá Obras
• 路加福音
章节 1 基督徒的召叫
   X , 27 > 号码 1
   XXII , 24-27 > 号码 2
   VI , 36 > 号码 7
   VII , 11-17 > 号码 7
   XV , 1-7 > 号码 7
   XV , 11-32 > 号码 7
   XXI , 28 > 号码 11
章节 2 基督借谦逊而得胜
   II , 14 > 号码 13
   II , 31 > 号码 17
   II , 7 > 号码 18
   XXIV , 32-34 > 号码 21
章节 3 婚姻︰基督徒的召唤
   II , 14 > 号码 22
章节 4 我主的彰显
   II , 12 > 号码 31
   II , 9 > 号码 33
章节 5 圣若瑟的工作坊
   II , 48-49 > 号码 40
   II , 33 > 号码 54
   II , 48-49 > 号码 54
   II , 52 > 号码 55
章节 6 天主子女的皈依
   IX , 23 > 号码 58
   VIII , 23 > 号码 61
   XV , 11 > 号码 64
   XV , 20 > 号码 64
章节 7 基督徒对人 及其自由的尊重
   XVIII , 11 > 号码 71
章节 8 内修的斗争
   XIX , 36-38 > 号码 73
   XVI , 10 > 号码 77
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   XXII , 15 > 号码 83
   V , 24 > 号码 93
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   XIV , 26 > 号码 97
   XIV , 27 > 号码 97
章节 11 基督临在于基督徒内
   XXIV , 32-34 > 号码 105
   XI , 1-2 > 号码 108
章节 12 吾主的升天
   VI , 12 > 号码 117
   XI , 1-2 > 号码 119
   XII , 49 > 号码 120
   XIX , 13 > 号码 121
章节 13 伟大的陌生者
   IX , 55 > 号码 132
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   I , 46-49 > 号码 144
   VII , 11-17 > 号码 146
章节 15 基督圣体圣血节
   V , 4 > 号码 159
   IX , 62 > 号码 160
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   VII , 11-17 > 号码 166
   VII , 11-17 > 号码 167
   XXII , 42 > 号码 168
   XII , 49 > 号码 170
章节 17 童贞圣母——吾乐之缘
   II , 35 > 号码 171
   I , 38 > 号码 172
   I , 46-49 > 号码 172
   XI , 27-28 > 号码 172
   I , 38 > 号码 173
   I , 46-49 > 号码 173
   II , 51 > 号码 174
   XVIII , 23 > 号码 175
   IX , 23 > 号码 176
   I , 46-49 > 号码 178
   XV , 32 > 号码 178
章节 18 基督君王
   XIX , 14 > 号码 179
   X , 42 > 号码 180
   X , 9 > 号码 180
   XVII , 21 > 号码 180
   XXIII , 42 > 号码 180
   VIII , 5-7 > 号码 185