Josemaría Escrivá Obras
296

学习赞美圣父、圣子和圣神。学习特别钦崇至圣圣三:我相信天主圣父,我相信天主圣子,我相信天主圣神;我期望天主圣父,我期望天主圣子,我期望天主圣神;我热爱天主圣父,我热爱天主圣子,我热爱天主圣神。我相信,我期望,我热爱至圣圣三。

灵魂非常需要这种崇敬作为超性的操练,尽管不是用言语,却透过心灵的行动而表达出来。

前一页 看章节 下一页