Josemaría Escrivá Obras
• 十字架(苦难)
章节 4 为主工作
   > 号码 67
   > 号码 68
   > 号码 71
章节 7 不贪不恋
   > 号码 124
章节 8 步武基督
   > 号码 128
   > 号码 129
   > 号码 130
   > 号码 131
   > 号码 132
   > 号码 133
   > 号码 134
   > 号码 135
   > 号码 136
   > 号码 140
   > 号码 141
章节 13 基督徒的希望
   > 号码 212
   > 号码 216
章节 17 天主的母亲及我们的母亲
   > 号码 287
   > 号码 288
章节 18 朝向成圣
   > 号码 301
   > 号码 304
   > 号码 305
   > 号码 310
   > 号码 311