Josemaría Escrivá Obras
• 正统性(权威性)
章节 1 丰盛的平凡生活
   > 号码 12
   > 号码 13
   > 号码 19
章节 5 人性美德
   > 号码 74
   > 号码 75
   > 号码 82
章节 8 步武基督
   > 号码 141
章节 10 对主对人都开放
   > 号码 163
   > 号码 164
章节 13 基督徒的希望
   > 号码 211
章节 16 愿所有人都得救
   > 号码 268