Josemaría Escrivá Obras
• 诚挚
章节 1 丰盛的平凡生活
   > 号码 15
   > 号码 16
   > 号码 17
   > 号码 19
章节 5 人性美德
   > 号码 82
章节 8 步武基督
   > 号码 141
章节 10 对主对人都开放
   > 号码 163
   > 号码 164
章节 11 因为他们要看见天主
   > 号码 181
   > 号码 182
   > 号码 188
   > 号码 189
章节 13 基督徒的希望
   > 号码 211
章节 15 祈祷生活
   > 号码 243
章节 16 愿所有人都得救
   > 号码 268