Josemaría Escrivá Obras
• 号码 127: 「我是道路、真理、生命。Ego sum via, v....
• 号码 128: 基督的教导多么清晰!让我们像往常....
• 号码 129: 耶稣为我们投入了爱的浩劫,作为门....
• 号码 130: 当我向你讲及这些,我猛然想起西班....
• 号码 131: 如果在跌倒的痛楚里能找到重新上路....
• 号码 132: 我向你讲这些严肃的真相,为叫你小....
• 号码 133: 当我向你们讲话,我知你们尝试在主....
• 号码 134: 让我们转向天上的母亲,让她拥你入....
• 号码 135: 让我们再从日常生活找个例子,谈到....
• 号码 136: 我希望你发现主简单的深度,祂过补....
• 号码 137: 让我重申这就是天主要我们行的路,....
• 号码 138: 你是否诚心定志?为了爱祂,请主帮....
• 号码 139: 我可指出更多日常可接近天主及邻人....
• 号码 140: 可能到目前为止我们仍未感到步武基....
• 号码 141: 再省察生命中良知的眼睛所看到的种....