Josemaría Escrivá Obras
• 圣神
章节 9 圣体圣事——信与爱的奥迹
   > 号码 85
   > 号码 87
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 96
章节 12 吾主的升天
   > 号码 118
章节 13 伟大的陌生者
   > 号码 127
   > 号码 128
   > 号码 130
   > 号码 133
   > 号码 134
   > 号码 135
   > 号码 136
   > 号码 137
   > 号码 138