Josemaría Escrivá Obras
• 人性尊严
章节 1 基督徒的召叫
   > 号码 10
章节 5 圣若瑟的工作坊
   > 号码 47
章节 7 基督徒对人 及其自由的尊重
   > 号码 68
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 165
章节 18 基督君王
   > 号码 184