Josemaría Escrivá Obras
• 自我否定
章节 4 我主的彰显
   > 号码 37
章节 7 基督徒对人 及其自由的尊重
   > 号码 72
章节 10 基督的死亡是基督徒的生命
   > 号码 95
   > 号码 97
章节 15 基督圣体圣血节
   > 号码 158
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   > 号码 165
章节 18 基督君王
   > 号码 182