Josemaría Escrivá Obras
• 哥羅森書
章节 3 婚姻︰基督徒的召唤
   III , 15 > 号码 22
   III , 12 > 号码 30
章节 4 我主的彰显
   III , 25 > 号码 33
章节 6 天主子女的皈依
   I , 19-20 > 号码 65
章节 11 基督临在于基督徒内
   II , 9 > 号码 109
   I , 19-20 > 号码 112
章节 12 吾主的升天
   I , 24 > 号码 120
章节 13 伟大的陌生者
   I , 24 > 号码 129
章节 15 基督圣体圣血节
   III , 14 > 号码 157
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   II , 9 > 号码 163
章节 18 基督君王
   I , 11 > 号码 180
   I , 19-20 > 号码 183