Josemaría Escrivá Obras
• 厄弗所書
章节 1 基督徒的召叫
   I , 4-10 > 号码 1
章节 3 婚姻︰基督徒的召唤
   V , 32 > 号码 23
章节 4 我主的彰显
   VI , 9 > 号码 33
章节 5 圣若瑟的工作坊
   IV , 28 > 号码 48
章节 6 天主子女的皈依
   V , 8-10 > 号码 58
   I , 4-10 > 号码 65
章节 8 内修的斗争
   II , 14 > 号码 73
   V , 32 > 号码 78
章节 11 基督临在于基督徒内
   I , 4-10 > 号码 105
章节 14 通过玛利亚,奔向耶稣
   II , 19 > 号码 139
章节 15 基督圣体圣血节
   II , 14 > 号码 157
   I , 4-10 > 号码 160
章节 16 在基督圣心内寻求和平
   III , 17-19 > 号码 163
章节 18 基督君王
   I , 4-10 > 号码 183